Loading...

แจ้งเตือน

 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ..และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่ ..ออกให้ด้วย
 2. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ..ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ..และสำนักงานคณะกรรมการ ..ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
 5. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ สามารถตรวจดูหรือ ขอสำเนาหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน
 6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง(Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ..หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ... (http://www.sec.or.th)
 7. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 8. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ...กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ...
 9. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 10. การวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 11. บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
 13. เว็บไซต์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น
 14. ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ออกจากเว็บไซต์ของบริษัทไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มี Links อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทขอเรียนว่าเว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ..หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ .. 2535 และ บริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้นๆ ดังนั้น บริษัทจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น
 15. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด