Loading...
Morningstar Rating™

11.4386

0.0009
02/06/66
Morningstar Rating™

12.2319

0.1407
01/06/66
Morningstar Rating™

15.0141

0.0429
02/06/66
Morningstar Rating™

17.1673

0.2017
01/06/66

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป KKP ACT FIXED

กองทุนรวมตราสารหนี้

ระดับความเสี่ยง
4
ไม่จ่ายเงินปันผล

KIATNAKIN PHATRA

ASSET MANAGEMENT (KKPAM)

เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

Set Index