Loading...
Morningstar Rating™

11.4429

0.0029
24/03/66
Morningstar Rating™

11.6713

0.0199
23/03/66
Morningstar Rating™

16.0122

-0.0484
24/03/66
Morningstar Rating™

16.0673

-0.0230
23/03/66

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป KKP ACT FIXED

กองทุนรวมตราสารหนี้

ระดับความเสี่ยง
4
ไม่จ่ายเงินปันผล

KIATNAKIN PHATRA

ASSET MANAGEMENT (KKPAM)

เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

Set Index