Loading...
Morningstar Rating™

11.5707

0.0001
08/12/66
Morningstar Rating™

12.7919

0.0818
07/12/66
Morningstar Rating™

13.8461

-0.0603
08/12/66
Morningstar Rating™

18.1364

0.1472
07/12/66

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป KKP ACT FIXED

กองทุนรวมตราสารหนี้

ระดับความเสี่ยง
4
ไม่จ่ายเงินปันผล

KIATNAKIN PHATRA

ASSET MANAGEMENT (KKPAM)

เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

Set Index