Loading...
Morningstar Rating™

11.4569

0.0114
29/09/66
Morningstar Rating™

12.1270

-0.0426
29/09/66
Morningstar Rating™

14.6983

0.1310
29/09/66
Morningstar Rating™

17.8278

-0.2036
29/09/66

กองทุนแนะนำ

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป KKP ACT FIXED

กองทุนรวมตราสารหนี้

ระดับความเสี่ยง
4
ไม่จ่ายเงินปันผล

KIATNAKIN PHATRA

ASSET MANAGEMENT (KKPAM)

เป็นบริษัทจัดการลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนธุรกิจตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร ภายใต้การบริหารของบริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนทุกประเภทตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

Set Index